dilluns, 18 de desembre del 2017

Port Andratx (1968)

Foto: FBook
Al final del moll, just al davant del què era el Bar Avenida, es pot veure la capella que es va muntar per la pel·lícula The Magus l'any 1968. No hi havia plaça i els cotxos hi aparcaven al mig. També es pot veure la Consigna original i el forn de la Reina, just a l'altre cantó de la Consigna estava la petita oficina d'Oliver Mateu i damunt hi vivia el pintor Ventosa. La resta tapat per les palmeres que es varen col·locar més tard.
Al final del muelle, delante del entonces Bar Avenida, se puede ver la capilla que montaron para la película 'The Magus' del año 1968. No había plaza y los coches aparcaban en medio. También se puede ver la Consigna original y la panadería de la Reina, justo en la otra esquina de la Consigna, estaba la pequeña oficina de Oliver Mateu y arriba vivía el pintor Ventosa.. El resto tapado por las palmeras que se colocaron más tarde.

dimecres, 6 de desembre del 2017

Ses Bassetes (Port Andratx)

Foto: J.M.
La petita platja de ses Bassetes amb Can Bornada al darrera i el far petit al fons. Més al fons es veuen sa tortuga (puig de Son Orlandis), el poble d'Andratx i les muntanyes de s'Esclop i el Galatzó.
El restaurant Rocamar apareixeria molt més tard amb la seva terrassa al final del Port on només hi havia casetes de pescadors amb els seus mollets.

La pequeña playa de ses Bassetes con Can Bornada detrás y el faro pequeño al fondo. Más al fondo vemos la tortuga (puig de Son Orlandis), el pueblo de Andratx y las montañas de s'Esclop y el Galatzó.
El restaurante Rocamar aparecería mucho más tarde con su terraza al final del Puerto donde sólo había casas de pescadores con sus muelles.

dijous, 9 de novembre del 2017

Primera línia Port Andratx anys 80-90

Cada any, a finals de l'estiu, amb la primera tempesta d'aigua sempre arrossegava algun vaixell o veler que encara estava fondejat fora de la protecció dels fars cap a la costa. Aquesta ocasió va ser just enfront del restaurant Layn.
Podem veure que encara només hi havia dos restaurants, el Layn i el Rocamar. Ara en trobem fins a 8 amb les seves terrasses corresponents desapareixent el passeig que en un principi s'havia fet tapant els mollets on molts de nosaltres havíem après a nedar tota la vida.
Cada año, a finales de verano, con la primera tormenta de agua siempre arrastraba algún barco o velero que aún estaba fondeado fuera de la protección de los faros hacia la costa. En esta ocasión fue justo enfrente del restaurante Layn.
Podemos ver que aún sólo había dos restaurantes, el Layn y el Rocamar. Ahora encontramos hasta 8 con sus terrazas correspondientes desapareciendo el paseo que en un principio se había hecho tapando los muelles donde muchos de nosotros habíamos aprendida a nadar toda la vida.

dijous, 19 d’octubre del 2017

Puig de s'Espart

Foto FBook
Poc a poc el Puig de s'Espart es va omplint de xalets i els vaixells de vela van cap el Club de vela deixant lloc per a zodiacs i barques més petites. També hi ha menys llauts que abans...
Fins i tot ara tenim un moll flotant que ja està ple.
Poco a poco el Puig de s'Espart se va llenando de chalets y los barcos de vela van hacia el Club de vela dejando lugar para zodiacs y barcas más pequeñas. También hay menos llauts que antes...
Incluso ahora tenemos un muelle flotante que ya está lleno.

dimecres, 11 d’octubre del 2017

Varadero Port Andratx

Foto: Juan Cerda Vadell
Foto del varadero del Port Andratx, darrere es pot veure l'Acal que es va inaugurar el 62 i encara hi és. Al costat han anat sortint altres restaurants o bars i fins i tot un sucursal bancaria en un edifici nou que no hi era abans.
Just al darrera de l'edifici verd on ara hi ha el restaurant el Coche es pot veure com surt per damunt la torre  de Sant Francesc construïda en 1739 pels pescadors del Port.
Foto del varadero del Puerto de Andratx, detrás se puede ver el Acal que se inauguró el 62 y aún está. Al lado han ido saliendo restaurantes o bares e incluso una sucursal bancaria en un edificio nuevo que no estaba antes.
Justo detrás del edificio verde donde ahora está el restaurante el Coche se puede ver como aparece por arriba la torre de Sant Francesc construida en 1739 por los pescadores del Puerto.

dijous, 5 d’octubre del 2017

Moll del Port d'Andratx (1962)

Foto: Cas Oorthuys
Foto del moll del Port d'Andratx de Cas Oorthuys, un fotògraf holandés que va arribar a Mallorca l'any 1962, enviat per l'editorial Contact per il·lustrar un llibre sobre les Illes Balears.
Aquí podem veure una barca de vela llatina (a dintre podem reconèixer en Juanito Vera) i al fons encara no hi ha senyals del club de vela ni dels nombrosos xalets que poblen les montanyes de Monport.
Foto del muelle del Puerto de Andratx de Cas Oorthuys, un fotógrafo holandés que llegó a Mallorca en 1962, enviado por la editorial Contact para realizar una serie de fotografías, que servirían para ilustrar un libro sobre las Islas Baleares.
Aquí podemos ver una barca de vela latina (dentro podemos reconocer a Juanito Vera) y al fondo aún no hay señales del club de vela ni de los numerosos chalets que pueblan las montañas de Monport.

dissabte, 23 de setembre del 2017

Restaurant Miramar (Port Andratx)

Foto: FBook
Foto del clàssic restaurant Miramar del Port d'Andratx quan la vorera era de només un metre d'ample i les taules es posaven al carrer, fins i tot es podia aparcar just al costat de la pasteleria que es veu a la dreta i que just aferrat tenia la Consigna (ara la Consigna és un forn i bar amb terrassa regentat per la mateixa familia Vich).
Al fons es veu l'edifici de la Lonja sense tapar per les palmeres actuals i com l'edifici on estava el Colmado Vera ara té un pis més. També veiem Can Maona on ara està actualment els Souvenirs Ponent. La data de la foto ronda a finals dels anys 60.
Foto del clásico restaurante Miramar del Puerto de Andratx donde la acera sólo era de un metro de ancho y las mesas se ponían en la calle, incluso se podía aparcar al lado de la pastelería que asoma por la derecha y que justo pegado tenía la Consigna (ahora la Consigna es una panadería y bar con terraza regentado por la misma familia Vich).
Al fondo se ve el edificio de la Lonja sin tapar por las actuales palmeras y como el edificio donde estaba el Colmado Vera ahora tiene un piso más. También se ve Can Maona donde actualmente están los Souvenirs Ponent. La fecha de la foto ronda a finales de los años 60.

dissabte, 2 de setembre del 2017

Hostal el Faro (Port d'Andratx)

Foto: FBook
Hostal el Faro, que també era restaurant i pensió just al costat del far gros del Port d'Andratx. El va obrir en Julian Ginard l'any 1957 fins els anys 1973 o 1974. Ara són un parell de pisos i una planta baixa.
Hostal el faro, que también era restaurante y pensión justo al lado del faro grande del Puerto de Andratx. Lo abrió Julián Ginard el año 1957 hasta los años 1973 o 74. Ahora son un par de pisos y una planta baja.

diumenge, 2 de juliol del 2017

Carrer de França (II) (S'Arracó)

Foto: FBook
Es mantenen les balconades i encara no s'havia fet la casa que actualment hi ha enfront de l'apotecaria. També el mur de la dreta no existeix fent que abans el carrer fossi més estret (abans hi havia el cementiri), ara hi ha un mur més proper a l'església que s'intueix a la dreta de la imatge.
Com es pot veure el carrer França era una zona de passeig molt transitada pels raconers, ara envaïda els cotxos.
Se mantienen los balcones y aún no se había construido la casa que actualmente está enfrente de la farmacia. También el muro de la derecha no existe haciendo que antes la calle fuese más estrecha (antes estaba el cementerio), ahora hay un muro más cercano a la iglesia que se intuye a la derecha de la imagen.
Como se puede ver, la calle Francia era una zona de paseo muy transitada por los raconers, ahora invadida por los coches.

dimecres, 21 de juny del 2017

Carrer França i Plaça Toledo (S'Arracó)

Foto: Postal FBook
Es pot veure com es manté l'edifici on davall hi ha actualment la farmàcia i que va ser construit per en Toni de Can Juan Gran. També continua la Plaça Toledo ocupada en part per les taules de Can Viguet.
Se puede ver como se mantiene el edificio que actualmente esta en los bajos la farmacia ya que fue construido por Antonio de C'An Juan Gran. También continúa la plaza Toledo ocupada en parte por las mesas de Can Viguet.

dissabte, 22 d’abril del 2017

Carrer de França (S'Arracó)

Foto: Toni Juan Juan
Carrer que creua S'Arracó de dalt a baix. Es mantenen les cases antigues amb les seves balconades, surt alguna xemeneia nova i una casa al solar de l'esquerra.
Es pot veure com l'asfalt creix fent que les voreres tinguin molt poca alçada no com antigament. Can Nou es pot veure al fons així com la part alta de l'església i els Tres Picons.
Calle que cruza S'Arracó de arriba a abajo. Se mantienen las casas antiguas con sus balcones, sale alguna chimenea nueva y una casa en el solar de la izquierda.
Se puede ver como el asfalto crece haciendo que las aceras tengan muy poca altura no como antiguamente. Can Nou se puede ver al fondo así como la parte alta de la iglesia y los Tres Picons.

dissabte, 15 d’abril del 2017

Sortida S'Arracó - Sant Elm (1971)

Foto: Catalina Gamundí
Foto feta l'octubre de 1971 després d'una intensa pluja com es pot veure a la foto on l'aigua passava per damunt del camí de Son Nadal.
Continuen les mateixes cases tant a la dreta com a l'entrada del barri de Son Tió. Només ha crescut l'herba i els Tres Picons son testimonis del pas del temps.
Foto hecha el mes de octubre de 1970 después de una intensa lluvia como se puede ver en la foto donde el agua pasaba sobre el camino de Son Nadal.
Continúan las mismas casas tanto a la derecha como a la entrada del barrio de Son Tió. Sólo ha crecido la hierba y los Tres Picons son testimonios del paso del tiempo.

dilluns, 9 de gener del 2017

Cap Andritxol i s'illeta de Camp de Mar (II)

Foto: Margarita Picornell Miserol
Foto de quan encara no hi havia res a s'illeta de Camp de Mar i al Cap Andritxol tan sols hi havia la torre de vigilància. Supós que és d'abans de 1930...
Foto de cuando aún no había nada en la isleta de Camp de Mar y en el Cap Andritxol sólo estaba la torre de vigilancia. Supongo que anterior al año 1930....