dilluns, 26 de desembre del 2016

Far gros Port Andratx

Foto: postal todocoleccion.net
Podem veure el far gros i la casa de Terrassa que es va convertir en el bar Nauticlub als anys 60. Més tard es va tornar a obrir com Ses Bresques per finalment acabar com casa particular.
Es pot veure com s'han anat afegint els xalets de camí cap a la Mola i just damunt el Port.
Podemos ver el faro grande y la casa de Terrassa que se convirtió en el bar Nauticlub en los años 60. Más tarde se volvería a abrir como Ses Bresques para finalmente acabar como casa particular.
Se puede ver como se han ido añadiendo chalets de camino hacia la Mola y justo encima del Puerto.

dijous, 15 de desembre del 2016

Torre de Son Mas (II)

Foto: FBook
La part superior es manté igual mentre que podem veure com han desaparegut els jardins on ara hi ha la terrassa de Barbarotja. També han afegit una ala davall on hi ha diversos despatxos i magatzems.
La parte superior se mantiene igual mientras que podemos ver como han desaparecido los jardines donde ahora está la terraza de Barabrroja. También han añadido una ala debajo donde hay diversos despachos y almacenes.

divendres, 18 de novembre del 2016

Terrassa Hotel Brismar (Port Andratx)

Foto: Juan Angel García Herrero
Foto de la terrassa de l'Hotel Brismar amb els seus clients i els cambrers amb "chaquetilla" i corbatí. L'entrada a la terrassa amb les lletres vermelles va romandre molts d'anys fins que es va instal·lar la terrassa dalt com la majoria de restaurants que estan en primera fila.

Foto de la terraza del Hotel Brismar con sus clientes y camareros con chaquetilla y pajarita. La entrada a la terraza con las letras rojas permaneció durante muchos años hasta que se instaló la terraza arriba en la acera como la mayoría de restaurants que están en primera fila.

dijous, 3 de novembre del 2016

Ajuntament antic (actual biblioteca municipal)

Foto: FBook
Foto de l'Ajuntament antic quan es trobava al carrer Major al costat del bar Can Gasparoto. El bar ja no hi és encara que està la mateixa porta i ara hi ha la biblioteca municipal en lloc de la casa consistorial.
Foto del ayuntamiento antiguo cuando se encontraba en la calle Mayor al lado del bar Can Gasparoto. El bar ya no está aunque aún conserva la misma puerta y ahora está la biblioteca municipal en lugar de la casa consistorial.

divendres, 14 d’octubre del 2016

Platja petita del Port d'Andratx (II)

Foto: FBook
Foto de no fa tants d'anys, encara havia l'escala per davallar a la platja, la terrassa estava buida i sa Mola menys edificada. L'arbre de l'esquerra ha crescut dos pisos...
Foto de no hace tantos años, aún estaba la escalera para bajar a la playa, la terraza estaba vacía y la Mola menos edificada. El árbol de la izquierda ha crecido dos pisos...

dissabte, 10 de setembre del 2016

Plaça de Sant Pere (anys 80)

Foto: J.M.
Foto de la plaça de Sant Pere dels anys 80 amb l'Ajuntament antic (ara biblioteca municipal), el bar Can Gasparoto (ara tancat), la clàssica cabina telefònica ara desapareguda i els mateixos cotxos (un poc més moderns) aparcats.
Foto de la plaza de Sant Pere de los años 80 con el Ayuntamiento antiguo (ahora biblioteca municipal), el bar Can Gasparoto (ahora cerrado), la clásica cabina telefónica ahora desaparecida y los mismos coches (un poco más modernos) aparcados.

dissabte, 3 de setembre del 2016

Vista Port Andratx (carrer Puig de s'Espart 1964)

Foto: talleres A. Zerkowitz
Foto de l'any 1964 des del carrer que puja al Puig de s'Espart on es veu una clàssica furgoneta dos cavalls a un carrer encara sense asfaltar. El Port buit de vaixells fora del far petit no com ara...
Foto del año 1964 desde la calle que sube al Puig de s'Espart donde se ve una clásica furgoneta dos caballos en una calle aún sin asfaltar. El Puerto vacio de barcos fuera del faro pequeño no como ahora...

dilluns, 22 d’agost del 2016

Carrer Pedro A. Pujol (abans Carrer de la torre)

Foto: J.M.
Foto del carrer Pedro A. Pujol (en aquell temps carrer de la Torre) on es conserven moltes cases i lo que canvia són els cotxos.  Abans es podia jugar al carrer amb tranquil·litat...
Foto de la calle Pedro A. Pujol (en aquellos tiempos calle de las torre) donde se conservan muchas casas y lo que cambia son los coches... Antes se podía jugar en la calle con tranquilidad...

dissabte, 13 d’agost del 2016

Platja petita Port Andratx

Foto: FaceBook
Hi havia més sorra a la platja i moltes menys cases a la muntanya del fons cap a la Mola. L'hotel Brismar manté la seva estructura i part de la seva terrassa i la carretera està sense asfaltar.
Al carrer de l'hotel guaita un clàssic Citroën Tiburon d'aquella època.
Había más arena en la playa y menos casas en la montaña del fondo hacia la Mola. El hotel Brismar mantiene su estructura y parte de su terraza y la carretera estaba sin asfaltar.
En la calle del hotel asoma un clásico Citroën Tiburón de aquella época.

diumenge, 7 d’agost del 2016

Entrada escola antiga Andratx (1975)

Foto: Gabriel Pujol
Foto de l'entrada dels nins a l'escola antiga al carrer Catalunya on ara està l'actual escola de música. Just al solar d'adalt hi ha ara un edifici de pisos.
Foto de la entrada de los niños en la antigua escuela en la calle Cataluña donde ahora está la actual escuela de música. Justo en el solar de arriba jay ahora un bloque de pisos.

diumenge, 31 de juliol del 2016

Hotel Bellavista (Port Andratx 1930 i 1956 aprox.)

Foto: FBook
Foto: FBook
Foto de l'Hotel Bellavista que després seria bar i ara hi està el Capuccino. Encara era només un edifici sense l'ampliació actual i una petita terrassa just a la sortida de l'hotel... no com uns anys després...
La primera foto és de l'any 1930 aproximadament i pensem que encara no regentava cap negoci, la segona ja és del 56 i podem veure que ja hi era l'hotel.
Foto del Hotel Bellavista que después sería bar y ahora está el Capuccino. Aún era sólo un edificio sin la ampliación actual y una pequeña terraza justo a la salida del hotel... no como unos años después...
La primera foto es del año 1930 aproximadamente y pensamos que aún no regentaba negocio alguno, la segunda es del 56 aproximadamente y podemos ver que ya estaba el hotel.

divendres, 29 de juliol del 2016

Terrassa Brismar Port Andratx

Foto: FBook
Vista de la terrassa del Brismar amb el Puig de s'Espart al fons sense apartaments.
Vista de la terraza del Brismar con el Puig de s'Espàrt al fondo sin apartamentos.

dijous, 21 de juliol del 2016

Església Andratx i Passeig de Son Mas

Foto des parcs que envolten Son Mas. Es pot veure el solar ple d'arbres on ara hi ha el passeig de Son Mas i els edificis que l'envolten. Els molins encara hi son i també es manté el mateix mur de pedra que hi ha a la carretera ja arreglat.
Foto desde los parques que rodean Son Mas. Se puede ver el solar lleno de árboles donde ahora está el paseo de Son Mas y los edificios que lo rodean. Los molinos aún están y también el mismo muro que hay en la carretera ya arreglado.

divendres, 15 de juliol del 2016

Escales església Andratx (nevada de 1934)

Foto: J.M.
Nevada del 34 a l'entrada de l'església de Santa Maria d'Andratx i es Puig Cornador al fons. Destacar la gran quantitat de marjades que hi havia a la muntanya i que ara romanen amagades sota els pins.
Nevada del 34 en la entrada de la iglesia de Santa María de Andratx y el Puig Cornador al fondo. Destacar la gran cantidad de "marjades" que había en la montaña y que ahora están escondidas bajo los pinos.

diumenge, 10 de juliol del 2016

Oficina Sa Nostra Andratx i ambulància (1975)

Foto: Gabriel Pujol
El que va ser la "Caja de ahorros y Monte de Piedad" que després seria Sa Nostra i ara BMN, continua a la mateixa ubicació. També destacar la clàssica ambulància que tan bon servei donava al poble. La dona és na Carme Moner Tugores, primera directora de Sa Nostra i imaginem que l'ambulància la degué comprar el banc per es poble.
Aquesta foto sortia al Setmanari Andratx que es repartia doblegat i es podia enviar per correus (es pot veure el segell de Franco a la part superior de la foto).
Lo que fue la Caja de ahorros y Monte de Piedad que después sería Sa Nostra y ahora BMN, continúa en el mismo lugar. También destacar la clásica ambulancia que tan buen servicio daba al pueblo. La mujer es Carmen Moner Tugores, primera directora de Sa Nostra e imaginamos que la ambulancia la debió comprar el banco para el pueblo.
Esta foto salía en el Semanario Andratx que se repartía doblado y se podía enviar por correo (se puede ver el sello de Franco en la parte superior de la foto).

dilluns, 18 d’abril del 2016

Far gros del Port d'Andratx

Foto: J.M.
Faro gros del Port d'Andratx, no sabem encara l'any però està clar que fa molts...
Podem veure es Murter on només hi havia un parell de xalets i la casa de l'Anglès amb la seva torre típica camí cap a la Mola.
Actualment tenim la piscifactoria en primer pla i la passarel·la de fusta just al damunt del moll del far. Qui no ha anat just a la part de davall del moll a veure com passaven les ones per damunt?
Faro grande del Puerto de Andratx, no sabemos aún el año pero está claro que hace muchos...
Podemos ver es Murter donde sólo había un par de chalets y la casa del Inglés con su torre típica camino hacia la Mola.
Actualmente tenemos la piscifactoria en primer plano y la pasarela de madera justo encima del muelle del faro. ¿Quién no ha ido justo debajo del muelle a ver cómo pasaban las olas por encima?

dissabte, 16 d’abril del 2016

Vista Port Andratx

Foto: FaceBook
Imatge antiga del Port ja a color. Podem veure en primer pla la "Casa Faro" que s'intueix a la foto d'avui remodelada al seu sotil. A l'esquerra s'entreveu la torre del Castell Catherine ara tapada per apartaments.
Es veu clarament com ha crescut el Port cap a la segona i tercera línia així com la pujada cap a Cala Llamp.
Imagen antigua del Puerto ya a color. Podemos ver en primer plano la "Casa Faro" que se intuye en la foto de abajo remodelado en su tejado. A la izquierda se vislumbra la torre del Castell Catherine ahora tapada por los apartamentos.
Se ve claramente como ha crecido el Puerto hacia la segunda y tercera linea así como la subida hacia Cala Llamp.

diumenge, 10 d’abril del 2016

Benzinera al Port d'Andratx (1960 aprox.)

Foto: Mª Antonia Molina Castell
Com es pot veure de l'any 1960 aproximadament, des de la benzinera es podien veure quasi la totalitat de les muntanyes a l'altre costat del Port.
Només es torna a veure l'edifici on actualment hi ha la Osteria da Sandro i els adjacents. On abans hi havia solars buits ara hi ha blocs de pisos que tapen tota la vista anterior.
Està clar que es manté la benzinera, negoci que continua essent molt rendible avui en dia.
Como se puede ver del año 1960 aproximadamente, desde la gasolinera se podían ver casi la totalidad de las montañas al otro lado del Puerto.
Sólo se vuelve a ver el edificio donde actualmente está la Osteria da Sandro y los colindantes. Donde antes había solares vacios ahora hay bloques de pisos que tapan toda la vista anterior.
Está claro que se mantiene la gasolinera, negocio que continua siendo muy rentable hoy en día.

dimarts, 5 d’abril del 2016

Entrada Son Mas

Foto: J.M.
Eren altres temps on les ovelles passejaven pels camins. En aquest cas just a l'entrada de Son Mas on ara es troba la rotonda per accedir al Castell de son Mas.
Es pot veure com el passeig de Son Mas estava ple d'arbres sense cap edifici.
Eran otros tiempos donde las ovejas paseaban por los caminos. En este caso, justo en la entrada de Son Mas donde ahora se encuentra la rotonda que da acceso al castillo de Son Mas.
Se puede ver como el paseo de Son Mas estaba lleno de árboles sin edificios.

dissabte, 26 de març del 2016

Torre de Son Mas

Foto: J.M.
Torre de Son Mas (un cop canviada de lloc) amb el seu canó al front. Lloc on es varen fotografiar molts d'andritxols pujats al canó.
Veiem que les pedres de la pujada original es conserven igual que la façana de la torre, ara ocupada per dependències municipals.
Torre de Son Mas (una vez cambiada de lado) con su cañón al frente. Lugar donde se fotografiaron muchos andritxoles subidos al cañón.
Vemos que las piedras de la subida original se conservan igual que la fachada original de la torre, ahora ocupada por dependencias municipales.