dilluns, 29 de desembre del 2014

Plaça de Pou (Cafe Cubano)

Foto: FBook
Veiem com es manté el bar i la creu encara que la barberia ja ha desaparegut i on hi havia un pi ara hi ha una farola antiga. També es veu com varen fer més alt el pis superior.
Vemos como se mantiene el bar y la cruz aunque la barbería ya ha desaparecido y donde había un pino ahora hay una farola antigua. También se ve como hicieron más alto el piso superior.

dimarts, 23 de desembre del 2014

Carrer Joan Carles I (abans carrer Cerdà o sa carretera) - inici

Foto: Fotos antigues de Mallorca (FBook)
Principi de l'antic Carrer Cerdà d'Andratx. Em diuen que encara hi ha les arrels de l'arbre de la dreta. Els carros anaven tranquils pel carrer sense asfaltar. Ara només es pot pujar i hi ha una filera de cotxos aparcats sempre. També podem veure a la vorera de l'esquerra la gent prenent la fresca.
Principio de la antigua calle Cerdà de Andratx. Dicen que aún están las raices del árbol de la derecha. Los carros iban tranquilos por la calle sin asfaltar. Ahora sólo se puede subir y hay una fila de coches aparcados siempre. También podemos ver en la acera de la izquierda a la gente tomando el fresco.

divendres, 12 de desembre del 2014

Port d'Andratx I

Foto: Joan Estelrich Maimó
Mollet just davant el Rocamar i els apartaments "Las palomas", lloc on vaig aprendre a nedar. A les fotos podem veure com es mantenen els grans xalets del "Tres Pinos" de camí a la Mola així com l'Hotel Villa Italia.
Podem veure com els pins han envaït molts de llocs així com nous xalets a la part superior.
Més tard s'instal·là primer una escola de vela amb 420s i més tard una de windsurf. Ara hi ha ubicada una de lloguer de barques.
Foto: FBook
Muelle justo delante del Rocamar y los apartamentos Las palomas, lugar donde aprendí a nadar. En las fotos podemos ver como se mantienen los grandes chalets de los "Tres Pinos" de camino a la Mola así como el Hotel Villa Italia.
Podemos ver como los pinos han invadido muchos lugares así como nuevos chalets en la parte superior.
Más tarde se instaló primero una escuela de vela con 420s y más tarde una de windsurf. Ahora hay ubicada una de alquiler de barcas.

dijous, 20 de novembre del 2014

Port d'Andratx des de Son Orlandis

Foto: FBook
Vistes del Port d'Andratx des del Puig de Son Orlandis on abans no hi havia pins que tapessin les vistes cap al port. Podem veure la Mola amb només la torre de vigilància i el port sense el Club de vela.
Foto: Carte Postal
Vistas del Puerto de Andratx desde el Puig de Son Orlandis cuando no había pinos que tapasen esas vistas hacia el puerto. Podemos ver la Mola con sólo la torre de vigilancia y el puerto sin el Club de vela.

divendres, 14 de novembre del 2014

Port d'Andratx (1976)

Hi ha 38 anys de diferència entre aquestes fotos. A les dues hi ha dos germans pescant al mateix lloc. La muntanya de Monport estava buida i la mar també.
Hay 38 años de diferencia entre estas fotos. En las dos hay dos hermanos pescando en el mismo sitio. La montaña de Monport estaba vacía y la mar también.

dilluns, 10 de novembre del 2014

Edifici Fotografia Ferrer (enrera)

Foto: Fbook
Foto del moment en què es construïa l'edifici on posteriorment estaria Fotografia Ferrer. Podem veure que el camí que duia cap a Son Xina ara està més cap dalt i al seu lloc està el solar d'una casa.
Al fons es mantenen algunes cases d'un pis entre elles la de Ca'n Nero.
Foto del momento en que se construía el edificio donde posteriormente estaría Fotografía Ferrer. Podemos ver que el camino que llevaba a Son Xina ahora está más arriba y en su lugar hay un solar.
Al fondo se mantienen algunas casas de un piso entre ellas la de Ca'n Nero.

divendres, 7 de novembre del 2014

Intersecció Av. Joan Carles I i carrer Constitució

A les fotos antigues encara no estava asfaltat i l'església es veia més sencera. Ara el carrer Constitució és de vianants i l'avinguda d'una sola direcció.
Foto:Fernando Moragues (inici s.XX)
En las fotos antiguas aún no estaba asfaltado y la iglesia se podía ver más entera. Ahora la calle Constitución es peatonal y la avenida es de un solo sentido.
Foto: Postal

dimarts, 4 de novembre del 2014

Fonts d'Andratx (I)

Qui no va conèixer aquesta font? Ara està desapareguda i al seu llloc hi ha un taronger i un cartell publicitari...
¿Quién no conoció esta fuente? Ahora está desaparecida y en su lugar hay un naranjo y un cartel publicitario...

dilluns, 3 de novembre del 2014

Ermita de Son Orlandis

Ermita de Son Orlandis dalt del Puig del mateix nom. Podem veure com abans no havia pins i tenia una vista espectacular del Port d'Andratx.
Avui en dia està abandonada sense cap utilització llevat dels que pugen al Puig d'excursió, esports o cercant esclata-sangs...
Ermita de Son Orlandis encima del monte del mismo nombre. Podemos ver como antes no había pinos y tenía una vista espectacular del Puerto de Andratx.
Hoy en día esta abandonada sin ningún uso excepto los que suben como excursión, deportes o buscando setas...

divendres, 31 d’octubre del 2014

Carrer Constitució

Foto: Fbook
     El carrer Constitució quan encara no era de vianants i a Andratx teníem banda de música i majorettes.
La calle Constitución cuando aún no era peatonal y en Andratx teníamos banda de música y majorettes.

dimecres, 29 d’octubre del 2014

Fotografia Ferrer

Foto: Facebook
Façana de Fotografia Ferrer, només falten els cartells i els cables ja no estan amagats. Antigament amb una cortina bastava, ara hi ha una corredissa metàl·lica.
Fachada de Fotografía Ferrer, sólo faltan los carteles y los cables ya no están escondidos. Antiguamente con una cortina bastaba, ahora hay una corredera metálica.
Foto del FB quan es construia...

diumenge, 26 d’octubre del 2014

Vista Andratx (1929)

Foto: facebook
A l'antiga foto es pot veure que encara no estava el Passeig de Son Mas i davall l'esglèsia la caserna d'infanteria de marina que després va ser l'escola graduada i ara està esbucada. Ara hi ha un bloc de pisos a mig construir des de fa molts d'anys i es poden veure que les cases han crescut en pisos...
En la antigua foto se puede ver que aún no estab el Paseo de Son Mas y debajo de la iglesia la residencia de la infantería de marina que luego fue la escuela graduada y ahora está derrumbada . Ahora hay un bloque de pisos a medio construir desde hace muchos años y se puede ver que las casas han crecido en pisos...

dijous, 23 d’octubre del 2014

Castell de Son Mas (I)

Foto: Facebook
Son Mas antigament, ara és el castell de Son Mas, actual Ajuntament d'Andratx. Podem veure la torre i l'entrada modificades.
Son Mas antiguamente, ahora es el Castillo de Son Mas, actual Ayuntamiento de Andratx. Podemos ver la torre y la entrada modificadas.

divendres, 17 d’octubre del 2014

Sa Teulera

Foto: Facebook
Sa Taulera, on es feien teules, maons, rajoles, revoltons, etc... En aquells temps els nins jugaven a futbol al carrer Gaspar Pujol i feien servir la porta de l'edifici com a porteria. Ara al solar de sa taulera hi ha un parc i només queda el teatre al fons del mateix nom.
Sa Teulera, donde se hacían tejas, bovedillas, baldosas, ladrillos, etc..   En aquellos tiempos los niños jugaban a fútbol en la calle Gaspar Pujol haciendo servir la puerta del edificio como portería. Ahora el solar de sa Taulera lo ocupa un parque quedando solo el teatro al fondo del mismo nombre.

dimarts, 14 d’octubre del 2014

Institut d'ensenyament secundari Baltasar Porcel (1997)

Foto: Facebook
 Era l'any 1997 quan es feia l'Institut Baltasar Porcel a Andratx. També podem veure el Puig Cornador abans i després de l'incendi.
Era el año 19  cuando se hacía el Instituto Baltasar Porcel. También podemos ver el Puig Cornador antes y después del incendio.

divendres, 10 d’octubre del 2014

Gir carrer Llibertat a Pere A. Pujol (1965)

Foto: J.M.
S'han mantingut les cases i el gir. Només han canviat els barrots de pedra per ferro.
La foto és de 1965, anys abans a partir del cartell (Palma) tomaren unes cases. Eren les festes de Sant Pere, dins els carros joves de la OJE repartien a les famílies necessitades un gall i una cistella acompanyats per un regidor i un municipal.
Se han mantenido las casas y el giro. Sólo han cambiado los barrotes de piedra por hierro.
La foto es de 1965, años atrás a partir del cartel (Palma) derribaron unas casas. Eran las fiestas de San Pedro, dentro de los carros los jovenes de la OJE repartían a las famílias necesitadas un gallo y una cesta acompañados pr un regidor y un municipal.

dimarts, 7 d’octubre del 2014

Avinguda de la Cúria (1973-75)

Foto: J.M.
Dia de mercat. He juntat dues fotos per tenir una millor panoràmica. Val la pena veure els cotxes antics i Son Mas sense tapar pels actuals edificis.
Dia de mercado. He juntado dos fotos para tener una mejor panorámica. Vale la pena ver los coches antiguos y Son Mas sin tapar por los actuales edificios.

divendres, 3 d’octubre del 2014

Carretera Estellencs

Foto: J.M.
Antigament li deien Estellenchs. Amb el Puig Cornador sense cremar...
Antiguamente lo llamaban Estellenchs. Con el Puig Cornador sin quemar...

dimarts, 30 de setembre del 2014

Carrer General Bernardo Riera (ant. Carrer Major)

Foto: FB Joan Cerdà 1956
Foto: FBook
Almenys s'han mantingut les mateixes cases encara que alguna ha afegit una alçada més.
Al menos se han mantenido las mismas casas aunque alguna ha añadido una altura más.

dissabte, 27 de setembre del 2014

Teatre Argentí 1974

Foto: Malen Tomas Fiol
El que està al cotxet és en Santi Fernández amb la seva mare. El que es rasca el cap és en Plácido Méndez i el que està al costat dels cartells en Toni de Ca Na Seca. Els dos d'esquena són el fill de la "Serena" i en Toni que fa feina a la brigada municipal.
Tota semblança amb la realitat és pura casualitat. El Teatre Argentí es va obrir l'any 1912 i va ser substituït per pisos l'any 2005 malauradament.

El que está en el cochecito es Santi Fernández con su madre. El que se rasca la cabeza es Plácido Méndez y el que está al lado de los carteles es Toni de Ca Na Seca. Los dos de espalda son el hijo de la "serena" y Toni que está en la brigada municipal.
Todo parecido con la realidad es pura casualidad. El Teatro Argentino abrió el año 1912 y fue sustituido por pisos el año 2005 desgraciadamente.

dimecres, 24 de setembre del 2014

Avinguda Mateu Bosch Port Andratx (II)

Foto: Facebook
M'enrecord del llaüt d'en Pepin (Mongar), d'en Sion (Jayca) i del d'en Pedro Mandilego. Ara veiem la zona ocupada per les terrasses del Tim's, Mitj&Mitj i altres... a més de la terrassa de l'Hotel Brismar
Me acuerdo del llaut de Pepín (Mongar), de Sion (Jayca) y el de Pedro Mandilego. Ahora vemos la zona ocupada por las terrazas del Tim's, Mitj&Mitj y otras... además de la terraza del Hotel Brismar.