dimarts, 8 de desembre del 2015

Port d'Andratx (vista serra Garrafa i Galatzó)

Foto: FBook
Vista del Galatzó a l'esquerra i la serra de Garrafa al mig des del moll del far petit. Es veia clarament l'edifici de la Lonja juntament amb el pont antic des Saluet i Can Fasser al costat. Per sort aquestes muntanyes han quedat verges de xalets.
A l'actualitat podem veure el moll flotant mentre que part de l'edifici de la Lonja està tapat per les palmeres.
Vista del Galatzó a la izquierda y la sierra de Garrafa enmedio desde el muelle del faro pequeño. Se veía claramente el edificio de la Lonja junto con el puente antiguo del Saluet y Can Fasser al lado. Por suerte esas montañas han quedado vírgenes de chalets.
En la actualidad podemos ver el muelle flotante mientras que parte del edificio de la Lonja está tapado por las palmeras.

divendres, 27 de novembre del 2015

Cap Andritxol i s'Illeta de Camp de Mar

Foto: Postal facebook
Bàsicament l'únic que canvia són els nous xalets que hi ha al fons...
Básicament lo único que cambia son los chalets que hay al fondo...

diumenge, 15 de novembre del 2015

Vista Port Andratx des del moll del faret

Foto: FAM
La primera fotografia és dels anys 30 on es veuen els llaüts i les xarxes al moll igual que a la segona. També es pot veure l'església mentre que a l'actual tot està tapat pels edificis de la primera línia. Els cotxes han ocupat el lloc on abans feien feina tranquil·lament els pescadors, juntament amb les terrasses dels diferents bars i restaurants.
Foto: Facebook
La primera fotografía es de los años 30 donde se ven los "llauts" y las redes en el muelle igual que en la segunda. También se puede ver la iglesia mientras que en la actual todo está tapado por los edificios de primera línea donde antes trabajaban tranquilamente los pescadores, junto con las terrazas de los diferentes bares y restaurantes.
 
Foto: Arxiu Pere Mascaró

diumenge, 8 de novembre del 2015

Camp de Mar - Cap Andritxol (1926)

Foto: Antoni Enseñat Ferrà
Foto des de Camp de mar on es veu part de la illeta buida i només la torre del Cap Andritxol sense cap casa construida. On hi pescaven abans ara hi ha un mollet on antigament carregava una barca petita material per al restaurant de la illeta.
Foto desde Camp de Mar donde se ve parte de la isla vacia y sólo la torre del Cap Andritxol sin ninguna casa construida. Donde pescaban antes ahora hay un pequeño muelle donde antiguamente cargaba una barca pequeña material para el restaurante de la isla.

dilluns, 2 de novembre del 2015

Pescadors al far del Port d'Andratx

Foto: Arxiu Andreu Muntaner Darder
Una altra foto dels pescadors amb les xarxes al far petit amb el vaixell d'en Flexas al fons. No estava feta la Llonja mentre que ara podem veure el moll flotant i més cases a primera fila.
Otra foto de los pescadores con las redes en el faro pequeño con el barco de Flexas al fondo. No estaba hecha la Lonja mientras que ahora podemos ver el muelle flotante y más casas en primera fila.

diumenge, 25 d’octubre del 2015

Sortida de S'Arracó cap a Sant Elm (1915)

Foto: Josep Salvany (presa del FBook de FAM)
Només queda el camí sense la marjada a l'esquerra i es manté la casa antiga de la dreta encara que molt més tapada. A mig camí trobem la nova rotonda que duu cap al Port. Almenys la muntanya es manté verge de cases i xalets no com altres bandes.
Sólo queda el camino sin la pared seca a la izquierda y se mantiene la casa antigua de la derecha aunque más tapada. A medio camino encontramos la nueva rotonda que lleva hacia el Puerto. Al menos se mantiene vírgen la montaña de casas y chalets no como en otros lados.

dilluns, 19 d’octubre del 2015

Port d'Andratx

Foto: Fbook
Quan encara no hi havia l'ampliació del club de vela i la gent venia aquí a agafar gambes per després utilitzarles per pescar.
Cuando aún no había la ampliación del club de vela y la gente venía aquí a coger gambas para luego usarlas para pescar después.

diumenge, 11 d’octubre del 2015

Cine Puerto (Port d'Andratx)

Foto de l'edifici de l'antic Cine Puerto al Port d'Andratx. En aquells moments hi havia una empresa anomenada Tot Nàutic i ara hi ha algo semblant a una bodega i crec que es fan exposicions d'art.
Foto del edificio del antiguo Cine Puerto en el Puerto de Andratx. En aquellos momentos había una empresa llamada Tot Nautic y ahora hay algo parecido a una bodega y creo que se celebran exposiciones de arte.

divendres, 2 d’octubre del 2015

Primera línia del Port d'Andratx

Foto: postal Zerkowitz
Altra foto d'Adolfo Zerkowitz treta entre els anys 15 i 50. Encara no hi era la terrassa del Brismar i tenia una planta menys. El Villa Italia a la dreta del tot només tenia l'edifici del davant. Tot eren mollets on ara hi ha el passeig amb les terrasses dels restaurants.
Otra foto de Adolfo Zerkowitz hecha entre los años 15 y 50. Aún no estaba la terraza del Brismar y tenía una planta menos. El Villa Italia a la derecha del todo sólo tenía el edificio de enfrente. Todo eran muelles donde ahora está el paseo con las terrazas de los restaurantes.

diumenge, 27 de setembre del 2015

Puig de s'Espart

Foto: FBook
Tranquil·litat al Port d'Andratx amb una barqueta a vela i el Puig de s'Espart buit d'apartaments. Ara està ple de velers fondejats rere el far gros i constantment surten grans embarcacions des del Club de vela i rere el far petit.
Tranquilidad en el Puerto de Andratx con una barca a vela y el Puig de s'Espart vacio de apartamentos. Ahora está lleno de veleros fondeados detrás del faro grande y constantemente salen grandes embarcaciones desde el Club de Vela y detrás del faro pequeño.

divendres, 25 de setembre del 2015

Inici moll far petit Port Andratx

Foto: J.M.
La muntanya ara està plena de cases i han substituït els llaüts per zodiacs i lanxes. També es pot veure com encara no hi havia club de vela.
La montaña ahora está llena de casas y los "llaüts" han sido sustitidos por zodiacs y lanchas. También se puede ver como aún no estaba el club de vela.

dilluns, 14 de setembre del 2015

Port Andratx (moll xarxes de pesca)

Foto: FBook
Foto: Zerkowitz postal
Fotos de l'inici del moll del faret i la plaça al fons. A la primera encara no hi havia la Lonja ni les llums així com el vaixell d'en Flexas "Villa de Andratx" que es botaria el 18 de novembre de l'any 1945.
Veiem com els pescadors continuaven utilitzant el moll per arreglar les xarxes i els petits llaüts amarrats.
Avui veiem com comanden les terrasses dels bars i restaurants i han instal·lat un moll flotant pels llaüts més petits. També com el moll s'ha fet més gros des de es Botoner fins Can Bach.
Fotos del inicio del muelle del farito y la plaza al fondo. En la primera aún no estaba la Lonja ni las farolas así como el barco de Flexas "Villa de Andratx" que se botaría el 18 de noviembre de 1945.
Vemos como los pescadores continuaban utilizando el muelle para arreglar las redes y los pequeños "llaüts" amarrados.
Hoy vemos como mandan las terrazas de los bares y restaurantes y han instalado un muelle flotante para los "llaüts" más pequeños. También como el muelle se ha hecho más grande desde "es botoner" hasta Can Bach.

dilluns, 7 de setembre del 2015

Port d'Andratx des del faret (1965-66)

Foto: FBook
Vista del Port des del faret, varien els models de velers i podem veure el nou moll flotant. Ha crescut la segona línia del Port i tota la zona al darrera de la Lonja.
L'home de la gorra era en Jaume Alemany, batle del Port i president del pòsit de pescadors.
Vista del Puerto desde el farito, varían los modelos de veleros y podemos ver el nuevo muelle flotante. Ha crecido la segunda línea del Puerto y toda la zona detrás de la Lonja.
El hombre de la gorra era Jaume Alemany, alcalde del Puerto y presidente del "pòsit" de pescadores.

dilluns, 31 d’agost del 2015

Port d'Andratx any 1898

Foto:Arxiu Bestard (Huma06)
Vista del Port d'Andratx de l'any 1898 on encara no hi havia la Lonja. Es pot veure l'església avui tapada pels nous edificis. El passeig ha guanyat terreny a la mar on de joves anàvem a agafar gambetes per després anar a pescar.
Vista del Puerto de Andratx del año 1898 donde aún no estaba la Lonja. Se puede ver la iglesia hoy tapada por edificios nuevos. El paseo ha ganado terreno a la mar donde cuando eramos jovenes íbamos a coger gambas para después ir a pescar.

dijous, 27 d’agost del 2015

Faro petit Port Andratx 2

Foto: Fbook
Vistes des del faro petit quan encara no hi era l'hotel Brismar!! Es mantenen les cases de primera linia davant la platja petita. S'ha afegit un passeig per la part exterior del far amb una zona de descans i veiem com el Bellavista s'ha ampliat.
Vistas desde el faro pequeño cuando aún no estaba el hotel Brismar!! Se mantienen las casa de primera línea delante de la playa pequeña. Se ha añadido un paseo por la parte exterior del faro y vemos como el Bellavista se ha ampliado.

dijous, 20 d’agost del 2015

Faro petit Port Andratx

Foto: FBook
Moll del faro petit (li deiem farito) amb un parell de turistes, guaita una calesa a l'esquerra i les xarxes dels pescadors al llarg del moll. Encara havia poques cases a les muntanyes del front.
Muelle del faro pequeño (lo llamábamos farito) con unos cuantos turistas, asoma una calesa por la izquierda y las redes de los pescadores a lo largo del muelle. Aún había pocas casas en las montañas del frente.

dissabte, 15 d’agost del 2015

Carrer Joan Carles I (abans carrer Cerdà o sa Carretera) nevada de 1956

Foto: Fbook
Part alta de l'antic carrer Cerdà el dia de la nevada de l'any 56. Les primeres cases mantenen les seves façanes. Al fons veiem el desaparegut Teatre Argentí.
Parte alta de la antigua calle Cerdà el día de la nevada del año 56. Las primeras casas mantienen sus fachadas. Al fondo vemos el desaparecido Teatro Argentino.

dimarts, 4 d’agost del 2015

Carrer Rdo. Matias Flexas i Teatre Argentí, nevada de 1956

Foto: Fbook
Any 1956, espectacular nevada a Andratx on es varen fer moltes fotos, aquesta del carrer Rdo. Matias Flexas amb el Teatre Argentí al fons. Malauradament a la foto actual s'ha convertit en pisos...
També podem veure que no estava l'actual tenda d'electrodomèstics Can Paca però sí les finques i pati de la dreta.
Año 1956, espectacular nevada en Andratx donde se hicieron muchas fotos, ésta de la calle Rdo. Matias Flexas con el Teatro Argentino al fondo. Desgraciadamente en la foto actual se ha convertido en pisos...
También podemos ver que no estaba la actual tienda de electrodomésticos Can Paca pero sí las fincas y patio de la derecha.

divendres, 31 de juliol del 2015

Camp de Mar (s'Illeta III)

Foto: Fbook
Destaquen les noves edificacions al costat de Cala Cranca i l'hotel totalment nou...
Destacan las nuevas edificaciones al lado de Cala Cranca y el hotel totalmente nuevo...

dimecres, 22 d’abril del 2015

Camp de Mar (Morro d'en Ferrà II)

Foto: Postal
Foto d'un pi que, tal vegada sigui un dels que ara estan dins la terrasa de l'hotel amb el Morro d'en Ferrá al fons.
Foto de un pino que, tal vez sea uno de los que están dentro de la terraza del hotel con el Morro d'en Ferrà al fondo.

dimecres, 8 d’abril del 2015

Platja de Camp de Mar II

Foto: Arxiu Bestard (Huma06)
Vista de la platja de Camp de Mar des d'un costat. La pedra es conserva igualment amb el mateix crull. Els hotels tapen tota la serra de Biniorella al darrere.
Vista de la playa de Camp de Mar desde un lado. La piedra se conserva igual con la misma grieta. Los hoteles tapan toda la sierra de Biniorella que hay detrás.

dimarts, 7 d’abril del 2015

Camp de Mar (Morro d'en Ferrà)

Foto: Vicente García Delgado-Sancho
Foto d'un vaixell a les roques de Camp de Mar, al darrere podem veure es Morro d'en Ferrà. Les roques ara són una terrassa de l'hotel i un cable d'electricitat passa cap a s'illeta.
Era un vaixell francès anomenat "Daiga" i el capità era Mr. Denfert, tots els tripulants es varen poder salvar.
Foto de un barco en las rocas de Camp de Mar, detrás podemos ver el Morro d'en Ferrà. Las rocas ahora son una terraza del hotel y un cable de electricidad pasa hacia la isleta.
Era un barco francés llamado "Daiga" y el capitán era Mr. Denfert, todos los tripulantes se pudieron salvar.

dilluns, 2 de març del 2015

Camp de Mar (S'illeta II)

Foto: tarjeta postal
Foto antiga de s'illeta de Camp de Mar amb l'edifici anterior a l'actual. Encara hi havia un mollet de fusta per barques petites i només guaitava la torre del Cap Andritxol a la muntanya on ara destaquen els xalets i la torre està quasi tapada.
Foto antigua de la isleta de Camp de Mar con el edificio anterior al actual. Aún había un muelle de madera para barcas pequeñas y sólo asomaba la torre del Cap Andritxol en la montaña donde ahora destacan los chalets y la torre está casi tapada.

divendres, 20 de febrer del 2015

Platja des Camp de Mar (des de s'illeta)

Foto: Fons fotogràfic Rafel Ferrer
Vista de la platja de Camp de Mar des de s'illeta. Només queda la torre antiga i poc més. Les dunes han desaparegut i fins i tot falta un tros de s'illeta.
Això si, grues i edificis en obres no falten...
Vista de la playa de Camp de Mar desde la isleta. Sólo queda la torre antigua y poco más. Las dunas han desaparecido e incluso un trozo de la isla.
Eso sí, gruas y edificios en obras no faltan...