dissabte, 24 de febrer del 2024

Gelateria Can Toneta (Andratx)


Foto: Particular
Foto de la Gelateria Can Toneta aproximadament l'any 1990. Més tard aniria canviant de negocis i el darrer va ser Sa Societat com es pot veure al cartell que encara aguanta el pas del temps.

Foto de la Heladería Can Toneta aproximadamente el año 1990. Más tarde iría cambiando de negocios y el último fue Sa Societat tal y como puede leerse en el cartel que aún aguanta el paso del tiempo.

dijous, 22 de febrer del 2024

Carrer del Carme I (Andratx)

Foto: Setmanari Andraitx

Carrer del Carme dins el barri del Pantaleu, encara sense asfaltar i sense cap cotxo.

Calle del Carmen dentro del barrio del Pantaleu, aún sin asfaltar y sin coches.

dimecres, 21 de febrer del 2024

Carrer Joan Carles I (antic carrer Cerdà o sa Carretera)

 

Foto: J.M
Aquí tenim una altre foto del carrer Cerdà on podem veure l'administració de loteries (actual estanc) i l'hotel Can Rico a l'altre costat. L'actual passeig peatonal era un carrer més i podem veure els clàssics Seat 850 i Renault 8.

Aquí tenemos otra foto de la calle Cerdà donde podemos ver la administración de loterías (actual estanco) y el hotel Can Rico al otro lado. El actual paseo peatonal era una calle más y podemos ver los clásicos Seat 850 y Renault 8.

dilluns, 19 de febrer del 2024

Can Terrola (Andratx)

 

Foto: FBook
Foto de Can Terrola, localitzada just a la sortida d'Andratx cap al Port d'Andratx. Encara tenia el carrer sense asfaltar i, malgrat surt molta gent a la foto, es respira la tranquil·litat d'aquells temps.

Foto de Can Terrola, localizada justo en la salida de Andratx hacia el Puerto de Andratx. Aún tenía la calle sin asfaltar y, a pesar de que sale mucha gente en la foto, se respira la tranquilidad de aquellos tiempos.